Systemisch Lab DUURZAAMHEID

Systemisch Lab DUURZAAMHEID – 3 voorjaarsedities 

Werken aan verduurzaming van organisaties, de samenleving en individuen. Jij zet je er voor in, met al je enthousiasme. Welke patronen spelen hierbij een rol? Waar komt de beweging vandaan en is meer ruimte mogelijk? Kan de beweging naar verduurzaming ook makkelijker gaan, vanuit een groter systemisch bewustzijn?

Op 7 februari, 28 maart en 9 mei organiseert Green Bridges drie voorjaarsedities van het systemisch Lab DUURZAAMHEID. Dit lab is een samenwerking van Martine Verweij, Inge Knoope en Lisette van der Wel. 

De kracht van dit lab

Duurzaamheid is een containerbegrip en duidt vaak op een verlangen om een complexe realiteit te veranderen. Als je werkt aan verduurzaming voel je je vaak verbonden met de zich ontwikkelende toekomst en je ontleent daaraan veel kracht. Jouw organisatie vormt een organisatie-systeem met een eigen dynamiek. Binnen de organisatie spelen patronen een rol die de organisatie al heel lang hielpen om te overleven. Die patroon hebben een functie. Jij probeert jouw organisatie ook op een ander schaakbord te laten spelen. Werkt dat? Kan je zo’n plek in nemen in het organisatiesysteem dat je jouw organisatie meeneemt in de evolutionaire beweging die gevraagd wordt, opdat de organisatie ook hier kracht aan ontleent en kan groeien? Deze en andere vragen verkennen we ‘live’ in een lab, gericht op allerlei vraagstukken over de onderstroom van duurzaamheid.

Over systemisch werken

Systemisch werken is een manier om de onderstroom in complexe levende systemen, zoals organisaties, een sector of deelgemeenschap, zichtbaar en voelbaar te maken. Dit gebeurt door gebruik te maken van representanten of objecten die worden opgesteld in de ruimte, in relatie tot het vraagstuk, van waaruit onderlinge verhoudingen, gevoelens en attitudes zichtbaar worden. Dynamieken en samenhangen kunnen zich tonen die tot verrassende impulsen en nieuwe richtingen inspireren. Beweging in ons denken en in de onderlinge relaties, kan leiden tot verandering in de fysieke realiteit van alledag.
Lees meer over systemisch werken

De begeleiders van dit Lab

Sinds meer dan een jaar werken Martine Verweij (designer en facilitator van systeemveranderingsprocessen en systeemopsteller met focus op maatschappelijke vraagstukken die persoonlijk leiderschap vragen), Inge Knoope (coach en systeemopsteller met focus op snijvlak persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling) en Lisette van der Wel (eco-antropoloog en systeemopsteller met focus op de dynamiek mens en natuur) samen in dit Systemisch Lab DUURZAAMHEID.

Waarom meedoen aan dit Lab?

Dit Systemisch Lab DUURZAAMHEID is voor een ieder die geïnteresseerd is in vragen als:

 1. Kan werken aan een duurzame ontwikkeling (of transitie!?) van de samenleving, organisaties en individuen ook makkelijker gaan? Welke patronen hebben we dan eerst te erkennen?
 2. Wat is de wisselwerking tussen de verduurzaming van de samenleving, van organisaties en van individuen?
 3. Waar is meer beweging mogelijk in dit samenspel van systemen?
Doe mee als je een vraag hebt over werken aan verduurzaming en dan specifiek over de onderstroom daarvan. 
We werken met bekende systemische oefeningen en met opstellingen, maar zullen ook experimenteren met nieuwe varianten.
Doe ook mee als je niet zozeer een vraag hebt, maar wel graag meer wil leren over de onderstroom van duurzaamheid. Je kunt als representant aanwezig zijn en zo meer leren over duurzaamheid en ervaring op doen met systemische manieren van werken. Vaak leidt een deelname als representant ook tot allerlei persoonlijke inzichten.

Wat kan ik verwachten van een Systemisch Lab?

Meer nog dan een ‘gewone’ dag met opstellingen, is een systemisch LAB een plek en gelegenheid om te experimenteren. De nieuwsgierigheid van deelnemers en begeleiders staat centraal. We willen met elkaar in de diepte verkennen en kijken hoe ver we kunnen komen met het doorgronden en verhelderen van duurzame uitdagingen. Met jouw vraag als uitgangspunt, zullen we onderstromen en patronen zichtbaar maken en onderzoeken waar en hoe ruimte-gevende nieuwe bewegingen mogelijk zijn.
Dit Lab wordt begeleid door drie sterke, intuïtieve vrouwen, elk met een eigen stijl in het begeleiden van opstellingen en een uniek waarnemingsvermogen.

Welk soort vragen is gepast om in te brengen?

Elke vraag binnen dit thema heeft een plek. Samen beslist de groep welke vraag het meest ‘rijk’ voelt om mee te werken. Dat wil zeggen: waar is het meeste nieuwsgierigheid naar binnen de groep? Waar gaat de meeste energie naar uit? De begeleiders beslissen per vraag wie zich geroepen voelt de systemische verkenning te faciliteren.

We werken met concrete casuïstiek van een of meerdere deelnemers. Een enkele keer kijken we naar meer abstracte thema’s. Een soort meta-reflectie.

Een kijkje in de keuken – eerdere edities – wat kwam aan de orde?

De editie van 1 maart 2017 bleek een ordeningsvraag: welke krachten zijn het meest van belang om de maatschappelijke systeemverandering die nodig is richting een duurzame samenleving, echt kans van slagen te geven?

Technologie, financiën, biodiversiteit, het voedselsysteem en duurzame pioniers. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Het werd een indringende opstelling, waaruit bleek hoe kwetsbaar het huidige voedselsysteem is, hoe belangrijk het is dat pioniers in zichzelf een goede balans vinden tussen gerichte gedrevenheid en ontvankelijke zachtheid (yang en yin). Deze innerlijke beweging gaf de pioniers de kracht kracht om financiën en technologie – die aanvankelijk domineerden – als resources te benutten om het voedselsysteem te helpen verduurzamen. Verduurzaming van het voedselsysteem lijkt dus een sleutelinterventie, waarbij het toestaan van de verzachtende kracht van liefde essentieel is. 

In de editie van 3 mei 2017 werkten we allereerst met een persoonlijke vraag: wat is duurzaam voor mij? Hoe houd ik dit werk vol?
Het werd een ordeningsvraag. Hoe moet ik me verhouden tot mijn werk op het vlak van duurzaamheid. Welke plek neemt werk in voor mij? Of neem ik in voor mijn werk? De opstelling gaf de vraagsteller meer inzicht in wat haar meer in balans brengt op een manier die ook goed is voor het grotere systeem.

Ook werkten we met een organisatievraag: wat is er voor nodig voor het nieuwe dochterbedrijf op het vlak van duurzame energie, om te kunnen floreren? Hoe verhoudt dit nieuwe bedrijf zich tot de oorspronkelijke activiteiten van de onderneming, die ook een maatschappelijk doel dienden?
Dit werd een opstelling waarin de oorspronkelijke bestemming van de organisatie een grote rol had. Voor een succesvol samengaan met het nieuwe dochterbedrijf bleek het nodig een brug te slaan tussen de oude focus op alles zeker willen weten en meten en het nieuwe ondernemerschap. De sleutel bleek te liggen in een teruggaan naar de kern: de bezieling en visie van de oprichters van het moederbedrijf.

Tijdens de editie van 14 juni werkten we oa met een vraag van een bewoner in Amsterdam Noord die zich geconfronteerd ziet met een stadsontwikkeling die weinig prioriteit lijkt te leggen bij criteria als sociale inclusiviteit en duurzaamheid. Is een handjevol burgers in staat om in een veld van projectontwikkelaars, gemeente en provincie, serieus te worden genomen met een alternatieve visie op de ontwikkelingen? Een vraag over plek, herkomst en bestemming. De provincie bleek in het vraagstuk veel minder een plek te hebben dan gedacht en zelfs ‘stervende’ als actor. Wordt de provincie als nieuw herboren in een andere rol? De projectontwikkelaar bleek bereikbaarder dan gedacht. En de bewoners werden meer serieus genomen dan verwacht. 

Tijdens de editie van 18 oktober werkten we met een vraag gerelateerd aan de waterstofgasambitie van Noord Nederland – en specifiek de impact van deze ambitie op de Drentenaar.

De vraag van de inbrenger: is zij de juiste persoon voor dit vraagstuk? De begeleider suggereert een herformulering. Het gaat er misschien niet om of jij de juiste persoon bent, maar hoe jij de juiste persoon bent. Wat is nodig?

Na afloop van de opstelling blijkt dat een behulpzame vraag want een van de dingen die nodig bleek, was het temperen van de ambitie.

Ambitie wordt zo vaak een losgezongen kracht. Maar deze opstelling liet duidelijk zien dat de kraan minder wijd openzetten het hele veld goed deed.

Programma

We werken met het volgende generieke programma:

12.30 Inloop – informele kennismaking (koffie en thee)
13.00 Start

Welkom, kennismakingsronde en casuïstiek deelnemers
Korte introductie systemisch werken – theoretisch kader (systemische principes)* en toelichting op manier van werken
Opstellingen en systemische oefeningen

17.00 Reflectie
17.15  Check-out en ruimte voor integratie
17.30 Einde

*afhankelijk van ervaringsachtergrond groep en behoefte aan theoretisch kader

Begeleiders

Lisette van der Wel heeft de brede blik van een antropoloog, theoloog en ecoloog. Zij werkte lang in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, wat een voedingsbron werd voor haar systemische gevoeligheid. Als je met haar spreekt, hoor je dat ze in alles wat zij doet op zoek is naar essentie en samenhang. De afgelopen jaren verdiepte zij zich in Deep Ecology en systemisch werken en volgde o.a. opleidingen bij het Schumacher College in Engeland en WEL opstellingen te Amersfoort. Complementair daaraan leerde zij bij het Center for Eco-Intention energie in natuurlijke systemen waar te nemen en te balanceren. Ze specialiseert zich in ecosysteem opstellingen.

Inge Knoope is systeemopsteller vanuit haar praktijk Ik & Jij. Zij heeft daarnaast de afgelopen zeven jaar gewerkt als docent systemisch werk aan het opleidingsinstituut te Amersfoort dat inmiddels de naam WEL Opstellingen draagt. Daarin heeft zij haar grote liefde ontdekt en geleefd: proceswerk op het spiegelvlak tussen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken. Momenteel werkt zij al haar geïntegreerde kennis en ervaring uit, in de bouw van de “School voor Creativiteit en Bewustwording”. Ze wil haar deuren openen voor iedereen die gelooft dat je grote bewegingen kunt maken in de buitenwereld door thuis te zijn in jezelf.

Martine Verweij is ontwerper en begeleider van systemische innovatieprocessen en volgde diverse opleidingen op het gebied van systeemdenken en systeemverandering, waaronder bij het ISEE-systems instituut. Zij volgde tevens meerdere opleidingen systemisch werken gericht op organisatiedynamiek, aan het Bert Hellinger Instituut, te Groningen. Ze begeleidt regelmatig organisatieopstellingen, maatschappelijke opstellingen en systemische oefeningen en rituelen. Bijna altijd in de context van duurzame ontwikkeling. Als programmamanager MVI-Energie zet ze systemisch werken in ten behoeven van de maatschappelijke transitie die gepaard gaat met de energietransitie. Martine gelooft in de verbinding tussen een analytische en intuïtieve systeembenadering.

Locatie

7 februari – Rotterdam – Impact Hub – 1ste Middellandstraat 103 – 3021BD Rotterdam, the Netherlands
28 maart – Amsterdam – Iona-Stichting – Herengracht 276 (tip: kom met het OV)
9 mei – Rotterdam – Impact Hub – 1ste Middellandstraat 103 – 3021BD Rotterdam, the Netherlands

Testimonials

Een systemisch lab is een vernieuwende en speelse vorm om ingewikkelde vragen over het functioneren van een systeem inzichtelijk te maken. Hans Wiltink, de Gemeynt 

Het werken met een systemisch lab geeft mij inzichten in patronen, waar het vast zit en waar er weer beweging kan komen. Je kan juist ook zakelijke onderwerpen inbrengen die breed worden bekeken. In een opstelling komen nieuwe thema’s aan bod waar je zelf misschien niet direct aan zou denken, maar wat wel tot nieuwe ideeën leidt. En dat is wat we nodig hebben, out of the box denken, of eigenlijk in het lab uit of the box inzichten, beweging en kansen creëren. Irene Koch, Regio West-Brabant 

Opstellingen zijn een manier om informatie op te halen over een vraagstuk/knelpunt, welk je normaliter niet boven tafel krijgt – binnen een ongehoord korte tijd. Anna Kogut, Perspectivity 

Ik zie het LAB als een plek waar gewerkt wordt met persoonlijke vraagstukken en ervaringen. Geen eenheidsbrij en kunstjes, elke keer weer anders, afhankelijk van wie er zijn en wat er ingebracht wordt. Er wordt op systeemniveau gewerkt, door met menselijke ervaringen en sensaties te werken. Het is een plek waarbij de grote uitdagingen van deze tijd, heel tastbaar en ervaarbaar gemaakt worden. Tot op lichamelijk niveau. Maria Kolossa – We Love Earth 

Erg inspirerend. Mijn behoefte was kennismaken met de methodiek met als doel de methode zelf inzetten in situaties die daarom vragen. De middag heeft mij doen beseffen dat dit niet zomaar kan.

Deze manier van werken draait de volgorde van analyse/ratio en gevoel om. Helemaal terug naar de basis om de balans met gevoel te peilen.  Jurgen Bosch – Dunea

Het was verhelderend om de actuele case die we inbrachten visueel weer te geven van start naar eind situatie, met een korte samenvatting van de dynamiek die ontstond. Evert van Holthoon – ETS Services 

Het belang van doseren in plaats van aanjagen

Verslag van Systemisch Lab Duurzaamheid Uitdagingen – 18 oktober

Casus: de waterstofgas ambitie van Noord-Nederland – impact op de Drentenaar 

Onze vraaginbrenger heeft veel ervaring met het begeleiden van sociale innovaties in maatschappelijke vraagstukken. Maar nu is ze zoekend naar haar rol. Ze is gevraagd om een beweging te organiseren in Drenthe die kan leiden tot maatschappelijke acceptatie van waterstofgas als belangrijkste energiedrager voor de Groene Waterstofeconomie in Noord-Nederland. Drenthe is al vaker groot geweest in energie. De bestuurlijke ambitie is om opnieuw energie-koploper te zijn. Daardoor blijft de kennis in de provincie die zo van betekenis is voor de economie van Drenthe. Drenthe bruist en is innovatief als het gaat om energie, aldus vraaginbrenger. Maar hoe kijken de Drentenaren hier tegenaan? De grote concurrent is Rotterdam. Een wedstrijd tussen gebieden? Draagvlak van bottom-up is cruciaal, aldus de vraaginbrenger. Daar is zij voor gevraagd.

De hele groep wordt wakker. Dit voelt gek. Een top-down ambitie en een bottom-up aanpak? Waar moet dat toe leiden? Meer lezen

SYSTEMISCH LAB: Duurzaamheid

SYSTEMISCH LAB: Duurzame Uitdagingen – najaarsedities 

Werken aan verduurzaming van organisaties, de samenleving en individuen. Waarom is dat vaak lastig, systemisch gezien? Welke patronen spelen een rol? Waar komt de beweging vandaan en is meer ruimte voor mogelijk? 

Op 30 augustus, 18 oktober en 13 december organiseert Green Bridges drie najaarsedities van het systemisch LAB Duurzaamheid. Dit lab is een samenwerking van Martine Verweij, Inge Knoope en Lisette van der Wel. 

Over systemisch werken

Systemisch werken is een manier om de onderstroom in complexe levende systemen, zoals organisaties, een sector of een deelgemeenschap, zichtbaar en voelbaar te maken. Dit gebeurt door gebruik te maken van representanten of objecten die worden opgesteld in de ruimte, in relatie tot het vraagstuk, van waaruit de onderliggende dynamiek zichtbaar wordt. Een systeemopstelling of systemische-oefening kan de onderlinge verhoudingen, gevoelens en atitudes van betrokken actoren en elementen in het systeem inzichtelijk maken. Dynamieken en samenhangen kunnen zich tonen die tot verrassende impulsen en nieuwe richtingen inspireren. Beweging in ons denken en in de onderlinge relaties, kan leiden tot verandering in de fysieke realiteit van alledag.
Lees meer over systemisch werken

De begeleiders van dit LAB

Sinds een jaar werken Martine Verweij, Inge Knoope (ervaren opsteller met focus op de maatschappelijke context) en Lisette van der Wel (eco-antropoloog en systeemopsteller) samen in dit Systemisch LAB Duurzaamheid.

Waarom meedoen aan dit LAB?

Dit systemisch LAB is voor een ieder die geïnteresseerd is in vragen als:

 1. Waarom is werken aan een duurzame ontwikkeling (of transitie!?) van de samenleving, organisaties en individuen vaak zo taai? Welke patronen spelen hierin een rol?
 2. Wat is de wisselwerking tussen de verduurzaming van de samenleving, van organisaties en van individuen?
 3. Waar is meer beweging mogelijk als het gaat om de duurzame transitie van de samenleving, van organisaties en van mensen?
Doe mee als deze of hele andere vragen over werken aan verduurzaming jou ook bezighouden en je op een veilige manier het systemisch experiment aan wil.
We werken met bekende systemische oefeningen en met opstellingen, maar zullen ook experimenteren met nieuwe varianten. Dit alles vanuit een veilige bedding, waarbij het ervaringsniveau van deelnemers leidend is.
Doe ook mee als je niet zozeer een vraag hebt, maar wel graag als representant aanwezig wil zijn en zo meer wil leren over systemisch werk en over duurzaamheid. Vaak leidt een deelname als representant ook tot allerlei persoonlijke inzichten.

Wat kan ik verwachten van een systemisch LAB?

Meer nog dan een ‘gewone’ dag met opstellingen, is een systemisch LAB een plek en gelegenheid om te experimenteren. De nieuwsgierigheid van deelnemers en begeleiders staat centraal. We willen met elkaar in de diepte verkennen en kijken hoe ver we kunnen komen.
Dit LAB wordt begeleid door drie sterke, intuïtieve vrouwen, elk met een eigen stijl in het begeleiden van opstellingen en een uniek waarnemingsvermogen.
Met generieke oefeningen of jouw vraag als uitgangspunt zullen Inge Knoope, Lisette van der Wel en Martine Verweij gedurende het systemisch LAB de onderstroom zichtbaar maken van specifieke vraagstukken gekoppeld aan het containerbegrip ‘duurzaamheid’ en ‘werken aan verduurzaming’. Ze zullen waar mogelijk interveniëren om zo ruimte te laten ontstaan voor passende helende bewegingen.

Welk soort vragen zijn gepast om in te brengen?

Elke vraag binnen dit thema heeft een plek. Samen beslist de groep welke vraag het meest ‘rijk’ voelt om mee te werken. Dat wil zeggen: waar is het meeste nieuwsgierigheid naar binnen de groep? Waar gaat de meeste energie naar uit? De begeleiders beslissen per vraag wie zich geroepen voelt de systemische verkenning te faciliteren.

Vermoedelijk werken we met zeer concrete casuïstiek van een of meerdere deelnemers. Het zou echter ook van waarde kunnen zijn om naar wat meer abstracte thema’s te kijken, mocht de groep daar interesse in hebben. Lisette, Inge en Martine zijn zelf bijvoorbeeld nieuwsgierig naar vragen als:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Innoveren – in welke mate sluit een dergelijke benadering onverantwoord ondernemers of innovatoren buiten en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Groene Groei – waar gaat dat over, systemisch gezien? Welke ordening van leidende principes zit hierachter? Klopt dit eigenlijk wel? Werken we hiermee daadwerkelijk toe naar een samenleving in een sociaal-ecologische balans?
 • Het ETS (Emission Trading Scheme) – wat gebeurt er met de balans geven en nemen als we koolstofemissies gaan verhandelen? Welke andere gevolgen heeft deze manier van handelen?

In eerdere edities hebben we bijvoorbeeld gewerkt met een ordeningsvraag: welke krachten zijn het meest van belang om de maatschappelijke systeemverandering die nodig is richting een duurzame samenleving, echt kans van slagen te geven?

1 maart 2017. Technologie, financiën, biodiversiteit, het voedselsysteem en duurzame pioniers. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Het werd een indringende opstelling, waaruit bleek hoe kwetsbaar het huidige voedselsysteem is, hoe belangrijk het is dat pioniers in zichzelf een goede balans vinden tussen gerichte gedrevenheid en ontvankelijke zachtheid (yang en yin). Deze innerlijke beweging gaf de pioniers de kracht kracht om financiën en technologie – die aanvankelijk domineerden – als resources te benutten om het voedselsysteem te helpen verduurzamen. Verduurzaming van het voedselsysteem lijkt dus een sleutelinterventie, waarbij het toestaan van de verzachtende kracht van liefde essentieel is. 

In de editie van 3 mei 2017 werkten we allereerst met een persoonlijke vraag: wat is duurzaam voor mij? Hoe houd ik dit werk vol?
Het werd een ordeningsvraag. Hoe moet ik me verhouden tot mijn werk op het vlak van duurzaamheid. Welke plek neemt werk in voor mij? Of neem ik in voor mijn werk? De opstelling gaf de vraagsteller meer inzicht in wat haar meer in balans brengt op een manier die ook goed is voor het grotere systeem.

Ook werkten we met een organisatievraag: wat is er voor nodig voor het nieuwe dochterbedrijf op het vlak van duurzame energie, om te kunnen floreren? Hoe verhoudt dit nieuwe bedrijf zich tot de oorspronkelijke activiteiten van de onderneming, die ook een maatschappelijk doel dienden?
Dit werd een opstelling waarin de oorspronkelijke bestemming van de organisatie een grote rol had. Voor een succesvol samengaan met het nieuwe dochterbedrijf bleek het nodig een brug te slaan tussen de oude focus op alles zeker willen weten en meten en het nieuwe ondernemerschap. De sleutel bleek te liggen in een teruggaan naar de kern: de bezieling en visie van de oprichters van het moederbedrijf.

Programma

We werken met het volgende generieke programma:

12.30 Inloop – informele kennismaking (koffie en thee)
13.00 Start

Welkom, kennismakingsronde en casuïstiek deelnemers
Korte introductie systemisch werken – theoretisch kader (systemische principes)* en toelichting op manier van werken
Opstellingen en systemische oefeningen

17.00 Reflectie
17.15  Check-out en ruimte voor integratie
17.30 Einde

*afhankelijk van ervaringsachtergrond groep en behoefte aan theoretisch kader

Begeleiders

Lisette van der Wel heeft de brede blik van een antropoloog, theoloog en ecoloog. Zij werkte lang in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, wat een voedingsbron werd voor haar systemische gevoeligheid. Als je met haar spreekt, hoor je dat ze in alles wat zij doet op zoek is naar essentie en samenhang. De afgelopen jaren verdiepte zij zich in Deep Ecology en systemisch werken en volgde o.a. opleidingen bij het Schumacher College in Engeland en WEL opstellingen te Amersfoort. Complementair daaraan leerde zij bij het Center for Eco-Intention energie in natuurlijke systemen waar te nemen en te balanceren. Ze specialiseert zich in ecosysteem opstellingen.

Inge Knoope is al een langere tijd systeemopsteller vanuit haar praktijk Ik & Jij. Zij heeft daarnaast de afgelopen zeven jaar gewerkt als docent systemisch werk aan het opleidingsinstituut te Amersfoort dat inmiddels de naam WEL Opstellingen draagt. Daarin heeft zij haar grote liefde ontdekt en geleefd: proceswerk op het spiegelvlak tussen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken. Momenteel werkt zij al haar geïntegreerde kennis en ervaring uit, in de bouw van de “School voor Creativiteit en Bewustwording”. Ze wil haar deuren openen voor iedereen die gelooft dat je grote bewegingen kunt maken in de buitenwereld door thuis te zijn in jezelf.

Martine Verweij is ontwerper en begeleider van systemische innovatieprocessen en volgde diverse opleidingen op het gebied van systeemdenken en systeemverandering, waaronder bij het ISEE-systems instituut. Zij volgde tevens een intensieve opleiding systemisch werken gericht op organisatiedynamiek, aan het Bert Hellinger Instituut, te Groningen. Ze begeleidt regelmatig organisatieopstellingen, maatschappelijke opstellingen en systemische oefeningen en rituelen. Bijna altijd in de context van duurzame ontwikkeling. Als programmamanager MVI-Energie zet ze systemisch werken in ten behoeven van de maatschappelijke transitie die gepaard gaat met de energietransitie.

Locatie

30 augustus – Amsterdam – Iona-Stichting – Herengracht 276 (tip: kom met het OV)
18 oktober – Rotterdam – Veerlaan 21, 3072 AN Rotterdam (grote zaal van Source-Creations)
13 december – Amsterdam – Iona-Stichting – Herengracht 276 (tip: kom met het OV)

SYSTEMISCH LAB: Duurzaamheid

SYSTEMISCH LAB: Duurzame Uitdagingen – najaarsedities 

Werken aan verduurzaming van organisaties, de samenleving en individuen. Waarom is dat vaak lastig, systemisch gezien? Welke patronen spelen een rol? Waar komt de beweging vandaan en is meer ruimte voor mogelijk? 

Op 30 augustus, 18 oktober en 13 december organiseert Green Bridges drie najaarsedities van het systemisch LAB Duurzaamheid. Dit lab is een samenwerking van Martine Verweij, Inge Knoope en Lisette van der Wel. 

Over systemisch werken

Systemisch werken is een manier om de onderstroom in complexe levende systemen, zoals organisaties, een sector of een deelgemeenschap, zichtbaar en voelbaar te maken. Dit gebeurt door gebruik te maken van representanten of objecten die worden opgesteld in de ruimte, in relatie tot het vraagstuk, van waaruit de onderliggende dynamiek zichtbaar wordt. Een systeemopstelling of systemische-oefening kan de onderlinge verhoudingen, gevoelens en atitudes van betrokken actoren en elementen in het systeem inzichtelijk maken. Dynamieken en samenhangen kunnen zich tonen die tot verrassende impulsen en nieuwe richtingen inspireren. Beweging in ons denken en in de onderlinge relaties, kan leiden tot verandering in de fysieke realiteit van alledag.
Lees meer over systemisch werken

De begeleiders van dit LAB

Sinds een jaar werken Martine Verweij, Inge Knoope (ervaren opsteller met focus op de maatschappelijke context) en Lisette van der Wel (eco-antropoloog en systeemopsteller) samen in dit Systemisch LAB Duurzaamheid.

Waarom meedoen aan dit LAB?

Dit systemisch LAB is voor een ieder die geïnteresseerd is in vragen als:

 1. Waarom is werken aan een duurzame ontwikkeling (of transitie!?) van de samenleving, organisaties en individuen vaak zo taai? Welke patronen spelen hierin een rol?
 2. Wat is de wisselwerking tussen de verduurzaming van de samenleving, van organisaties en van individuen?
 3. Waar is meer beweging mogelijk als het gaat om de duurzame transitie van de samenleving, van organisaties en van mensen?
Doe mee als deze of hele andere vragen over werken aan verduurzaming jou ook bezighouden en je op een veilige manier het systemisch experiment aan wil.
We werken met bekende systemische oefeningen en met opstellingen, maar zullen ook experimenteren met nieuwe varianten. Dit alles vanuit een veilige bedding, waarbij het ervaringsniveau van deelnemers leidend is.
Doe ook mee als je niet zozeer een vraag hebt, maar wel graag als representant aanwezig wil zijn en zo meer wil leren over systemisch werk en over duurzaamheid. Vaak leidt een deelname als representant ook tot allerlei persoonlijke inzichten.

Wat kan ik verwachten van een systemisch LAB?

Meer nog dan een ‘gewone’ dag met opstellingen, is een systemisch LAB een plek en gelegenheid om te experimenteren. De nieuwsgierigheid van deelnemers en begeleiders staat centraal. We willen met elkaar in de diepte verkennen en kijken hoe ver we kunnen komen.
Dit LAB wordt begeleid door drie sterke, intuïtieve vrouwen, elk met een eigen stijl in het begeleiden van opstellingen en een uniek waarnemingsvermogen.
Met generieke oefeningen of jouw vraag als uitgangspunt zullen Inge Knoope, Lisette van der Wel en Martine Verweij gedurende het systemisch LAB de onderstroom zichtbaar maken van specifieke vraagstukken gekoppeld aan het containerbegrip ‘duurzaamheid’ en ‘werken aan verduurzaming’. Ze zullen waar mogelijk interveniëren om zo ruimte te laten ontstaan voor passende helende bewegingen.

Welk soort vragen zijn gepast om in te brengen?

Elke vraag binnen dit thema heeft een plek. Samen beslist de groep welke vraag het meest ‘rijk’ voelt om mee te werken. Dat wil zeggen: waar is het meeste nieuwsgierigheid naar binnen de groep? Waar gaat de meeste energie naar uit? De begeleiders beslissen per vraag wie zich geroepen voelt de systemische verkenning te faciliteren.

Vermoedelijk werken we met zeer concrete casuïstiek van een of meerdere deelnemers. Het zou echter ook van waarde kunnen zijn om naar wat meer abstracte thema’s te kijken, mocht de groep daar interesse in hebben. Lisette, Inge en Martine zijn zelf bijvoorbeeld nieuwsgierig naar vragen als:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Innoveren – in welke mate sluit een dergelijke benadering onverantwoord ondernemers of innovatoren buiten en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Groene Groei – waar gaat dat over, systemisch gezien? Welke ordening van leidende principes zit hierachter? Klopt dit eigenlijk wel? Werken we hiermee daadwerkelijk toe naar een samenleving in een sociaal-ecologische balans?
 • Het ETS (Emission Trading Scheme) – wat gebeurt er met de balans geven en nemen als we koolstofemissies gaan verhandelen? Welke andere gevolgen heeft deze manier van handelen?

In eerdere edities hebben we bijvoorbeeld gewerkt met een ordeningsvraag: welke krachten zijn het meest van belang om de maatschappelijke systeemverandering die nodig is richting een duurzame samenleving, echt kans van slagen te geven?

1 maart 2017. Technologie, financiën, biodiversiteit, het voedselsysteem en duurzame pioniers. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Het werd een indringende opstelling, waaruit bleek hoe kwetsbaar het huidige voedselsysteem is, hoe belangrijk het is dat pioniers in zichzelf een goede balans vinden tussen gerichte gedrevenheid en ontvankelijke zachtheid (yang en yin). Deze innerlijke beweging gaf de pioniers de kracht kracht om financiën en technologie – die aanvankelijk domineerden – als resources te benutten om het voedselsysteem te helpen verduurzamen. Verduurzaming van het voedselsysteem lijkt dus een sleutelinterventie, waarbij het toestaan van de verzachtende kracht van liefde essentieel is. 

In de editie van 3 mei 2017 werkten we allereerst met een persoonlijke vraag: wat is duurzaam voor mij? Hoe houd ik dit werk vol?
Het werd een ordeningsvraag. Hoe moet ik me verhouden tot mijn werk op het vlak van duurzaamheid. Welke plek neemt werk in voor mij? Of neem ik in voor mijn werk? De opstelling gaf de vraagsteller meer inzicht in wat haar meer in balans brengt op een manier die ook goed is voor het grotere systeem.

Ook werkten we met een organisatievraag: wat is er voor nodig voor het nieuwe dochterbedrijf op het vlak van duurzame energie, om te kunnen floreren? Hoe verhoudt dit nieuwe bedrijf zich tot de oorspronkelijke activiteiten van de onderneming, die ook een maatschappelijk doel dienden?
Dit werd een opstelling waarin de oorspronkelijke bestemming van de organisatie een grote rol had. Voor een succesvol samengaan met het nieuwe dochterbedrijf bleek het nodig een brug te slaan tussen de oude focus op alles zeker willen weten en meten en het nieuwe ondernemerschap. De sleutel bleek te liggen in een teruggaan naar de kern: de bezieling en visie van de oprichters van het moederbedrijf.

Programma

We werken met het volgende generieke programma:

12.30 Inloop – informele kennismaking (koffie en thee)
13.00 Start

Welkom, kennismakingsronde en casuïstiek deelnemers
Korte introductie systemisch werken – theoretisch kader (systemische principes)* en toelichting op manier van werken
Opstellingen en systemische oefeningen

17.00 Reflectie
17.15  Check-out en ruimte voor integratie
17.30 Einde

*afhankelijk van ervaringsachtergrond groep en behoefte aan theoretisch kader

Begeleiders

Lisette van der Wel heeft de brede blik van een antropoloog, theoloog en ecoloog. Zij werkte lang in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, wat een voedingsbron werd voor haar systemische gevoeligheid. Als je met haar spreekt, hoor je dat ze in alles wat zij doet op zoek is naar essentie en samenhang. De afgelopen jaren verdiepte zij zich in Deep Ecology en systemisch werken en volgde o.a. opleidingen bij het Schumacher College in Engeland en WEL opstellingen te Amersfoort. Complementair daaraan leerde zij bij het Center for Eco-Intention energie in natuurlijke systemen waar te nemen en te balanceren. Ze specialiseert zich in ecosysteem opstellingen.

Inge Knoope is al een langere tijd systeemopsteller vanuit haar praktijk Ik & Jij. Zij heeft daarnaast de afgelopen zeven jaar gewerkt als docent systemisch werk aan het opleidingsinstituut te Amersfoort dat inmiddels de naam WEL Opstellingen draagt. Daarin heeft zij haar grote liefde ontdekt en geleefd: proceswerk op het spiegelvlak tussen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken. Momenteel werkt zij al haar geïntegreerde kennis en ervaring uit, in de bouw van de “School voor Creativiteit en Bewustwording”. Ze wil haar deuren openen voor iedereen die gelooft dat je grote bewegingen kunt maken in de buitenwereld door thuis te zijn in jezelf.

Martine Verweij is ontwerper en begeleider van systemische innovatieprocessen en volgde diverse opleidingen op het gebied van systeemdenken en systeemverandering, waaronder bij het ISEE-systems instituut. Zij volgde tevens een intensieve opleiding systemisch werken gericht op organisatiedynamiek, aan het Bert Hellinger Instituut, te Groningen. Ze begeleidt regelmatig organisatieopstellingen, maatschappelijke opstellingen en systemische oefeningen en rituelen. Bijna altijd in de context van duurzame ontwikkeling. Als programmamanager MVI-Energie zet ze systemisch werken in ten behoeven van de maatschappelijke transitie die gepaard gaat met de energietransitie.

Locatie

30 augustus – Amsterdam – Iona-Stichting – Herengracht 276 (tip: kom met het OV)
18 oktober – Rotterdam – Veerlaan 21, 3072 AN Rotterdam (grote zaal van Source-Creations)
13 december – Amsterdam – Iona-Stichting – Herengracht 276 (tip: kom met het OV)

SYSTEMISCH LAB: Duurzaamheid

SYSTEMISCH LAB: Duurzame Uitdagingen – najaarsedities 

Werken aan verduurzaming van organisaties, de samenleving en individuen. Waarom is dat vaak lastig, systemisch gezien? Welke patronen spelen een rol? Waar komt de beweging vandaan en is meer ruimte voor mogelijk? 

Op 30 augustus, 18 oktober en 6 december organiseert Green Bridges drie najaarsedities van het systemisch LAB Duurzaamheid. Dit lab is een samenwerking van Martine Verweij, Inge Knoope en Lisette van der Wel. 

Over systemisch werken

Systemisch werken is een manier om de onderstroom in complexe levende systemen, zoals organisaties, een sector of een deelgemeenschap, zichtbaar en voelbaar te maken. Dit gebeurt door gebruik te maken van representanten of objecten die worden opgesteld in de ruimte, in relatie tot het vraagstuk, van waaruit de onderliggende dynamiek zichtbaar wordt. Een systeemopstelling of systemische-oefening kan de onderlinge verhoudingen, gevoelens en atitudes van betrokken actoren en elementen in het systeem inzichtelijk maken. Dynamieken en samenhangen kunnen zich tonen die tot verrassende impulsen en nieuwe richtingen inspireren. Beweging in ons denken en in de onderlinge relaties, kan leiden tot verandering in de fysieke realiteit van alledag.
Lees meer over systemisch werken

De begeleiders van dit LAB

Sinds een jaar werken Martine Verweij, Inge Knoope (ervaren opsteller met focus op de maatschappelijke context) en Lisette van der Wel (eco-antropoloog en systeemopsteller) samen in dit Systemisch LAB Duurzaamheid.

Waarom meedoen aan dit LAB?

Dit systemisch LAB is voor een ieder die geïnteresseerd is in vragen als:

 1. Waarom is werken aan een duurzame ontwikkeling (of transitie!?) van de samenleving, organisaties en individuen vaak zo taai? Welke patronen spelen hierin een rol?
 2. Wat is de wisselwerking tussen de verduurzaming van de samenleving, van organisaties en van individuen?
 3. Waar is meer beweging mogelijk als het gaat om de duurzame transitie van de samenleving, van organisaties en van mensen?
Doe mee als deze of hele andere vragen over werken aan verduurzaming jou ook bezighouden en je op een veilige manier het systemisch experiment aan wil.
We werken met bekende systemische oefeningen en met opstellingen, maar zullen ook experimenteren met nieuwe varianten. Dit alles vanuit een veilige bedding, waarbij het ervaringsniveau van deelnemers leidend is.
Doe ook mee als je niet zozeer een vraag hebt, maar wel graag als representant aanwezig wil zijn en zo meer wil leren over systemisch werk en over duurzaamheid. Vaak leidt een deelname als representant ook tot allerlei persoonlijke inzichten.

Wat kan ik verwachten van een systemisch LAB?

Meer nog dan een ‘gewone’ dag met opstellingen, is een systemisch LAB een plek en gelegenheid om te experimenteren. De nieuwsgierigheid van deelnemers en begeleiders staat centraal. We willen met elkaar in de diepte verkennen en kijken hoe ver we kunnen komen.
Dit LAB wordt begeleid door drie sterke, intuïtieve vrouwen, elk met een eigen stijl in het begeleiden van opstellingen en een uniek waarnemingsvermogen.
Met generieke oefeningen of jouw vraag als uitgangspunt zullen Inge Knoope, Lisette van der Wel en Martine Verweij gedurende het systemisch LAB de onderstroom zichtbaar maken van specifieke vraagstukken gekoppeld aan het containerbegrip ‘duurzaamheid’ en ‘werken aan verduurzaming’. Ze zullen waar mogelijk interveniëren om zo ruimte te laten ontstaan voor passende helende bewegingen.

Welk soort vragen zijn gepast om in te brengen?

Elke vraag binnen dit thema heeft een plek. Samen beslist de groep welke vraag het meest ‘rijk’ voelt om mee te werken. Dat wil zeggen: waar is het meeste nieuwsgierigheid naar binnen de groep? Waar gaat de meeste energie naar uit? De begeleiders beslissen per vraag wie zich geroepen voelt de systemische verkenning te faciliteren.

Vermoedelijk werken we met zeer concrete casuïstiek van een of meerdere deelnemers. Het zou echter ook van waarde kunnen zijn om naar wat meer abstracte thema’s te kijken, mocht de groep daar interesse in hebben. Lisette, Inge en Martine zijn zelf bijvoorbeeld nieuwsgierig naar vragen als:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Innoveren – in welke mate sluit een dergelijke benadering onverantwoord ondernemers of innovatoren buiten en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Groene Groei – waar gaat dat over, systemisch gezien? Welke ordening van leidende principes zit hierachter? Klopt dit eigenlijk wel? Werken we hiermee daadwerkelijk toe naar een samenleving in een sociaal-ecologische balans?
 • Het ETS (Emission Trading Scheme) – wat gebeurt er met de balans geven en nemen als we koolstofemissies gaan verhandelen? Welke andere gevolgen heeft deze manier van handelen?

In eerdere edities hebben we bijvoorbeeld gewerkt met een ordeningsvraag: welke krachten zijn het meest van belang om de maatschappelijke systeemverandering die nodig is richting een duurzame samenleving, echt kans van slagen te geven?

1 maart 2017. Technologie, financiën, biodiversiteit, het voedselsysteem en duurzame pioniers. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Het werd een indringende opstelling, waaruit bleek hoe kwetsbaar het huidige voedselsysteem is, hoe belangrijk het is dat pioniers in zichzelf een goede balans vinden tussen gerichte gedrevenheid en ontvankelijke zachtheid (yang en yin). Deze innerlijke beweging gaf de pioniers de kracht kracht om financiën en technologie – die aanvankelijk domineerden – als resources te benutten om het voedselsysteem te helpen verduurzamen. Verduurzaming van het voedselsysteem lijkt dus een sleutelinterventie, waarbij het toestaan van de verzachtende kracht van liefde essentieel is. 

In de editie van 3 mei 2017 werkten we allereerst met een persoonlijke vraag: wat is duurzaam voor mij? Hoe houd ik dit werk vol?
Het werd een ordeningsvraag. Hoe moet ik me verhouden tot mijn werk op het vlak van duurzaamheid. Welke plek neemt werk in voor mij? Of neem ik in voor mijn werk? De opstelling gaf de vraagsteller meer inzicht in wat haar meer in balans brengt op een manier die ook goed is voor het grotere systeem.

Ook werkten we met een organisatievraag: wat is er voor nodig voor het nieuwe dochterbedrijf op het vlak van duurzame energie, om te kunnen floreren? Hoe verhoudt dit nieuwe bedrijf zich tot de oorspronkelijke activiteiten van de onderneming, die ook een maatschappelijk doel dienden?
Dit werd een opstelling waarin de oorspronkelijke bestemming van de organisatie een grote rol had. Voor een succesvol samengaan met het nieuwe dochterbedrijf bleek het nodig een brug te slaan tussen de oude focus op alles zeker willen weten en meten en het nieuwe ondernemerschap. De sleutel bleek te liggen in een teruggaan naar de kern: de bezieling en visie van de oprichters van het moederbedrijf.

Programma

We werken met het volgende generieke programma:

12.30 Inloop – informele kennismaking (koffie en thee)
13.00 Start

 • Welkom, kennismakingsronde en casuïstiek deelnemers
 • Korte introductie systemisch werken – theoretisch kader (systemische principes)* en toelichting op manier van werken
 • Opstellingen en systemische oefeningen

17.00 Reflectie
17.15  Check-out en ruimte voor integratie
17.30 Einde

*afhankelijk van ervaringsachtergrond groep en behoefte aan theoretisch kader

SYSTEMISCH LAB: Duurzaamheid

SYSTEMISCH LAB: Duurzame Uitdagingen – najaarsedities 

Werken aan verduurzaming van organisaties, de samenleving en individuen. Waarom is dat vaak lastig, systemisch gezien? Welke patronen spelen een rol? Waar komt de beweging vandaan en is meer ruimte voor mogelijk? 

Op 30 augustus, 18 oktober en 6 december organiseert Green Bridges drie najaarsedities van het systemisch LAB Duurzaamheid. Dit lab is een samenwerking van Martine Verweij, Inge Knoope en Lisette van der Wel. 

Over systemisch werken

Systemisch werken is een manier om de onderstroom in complexe levende systemen, zoals organisaties, een sector of een deelgemeenschap, zichtbaar en voelbaar te maken. Dit gebeurt door gebruik te maken van representanten of objecten die worden opgesteld in de ruimte, in relatie tot het vraagstuk, van waaruit de onderliggende dynamiek zichtbaar wordt. Een systeemopstelling of systemische-oefening kan de onderlinge verhoudingen, gevoelens en atitudes van betrokken actoren en elementen in het systeem inzichtelijk maken. Dynamieken en samenhangen kunnen zich tonen die tot verrassende impulsen en nieuwe richtingen inspireren. Beweging in ons denken en in de onderlinge relaties, kan leiden tot verandering in de fysieke realiteit van alledag.
Lees meer over systemisch werken

De begeleiders van dit LAB

Sinds een jaar werken Martine Verweij, Inge Knoope (ervaren opsteller met focus op de maatschappelijke context) en Lisette van der Wel (eco-antropoloog en systeemopsteller) samen in dit Systemisch LAB Duurzaamheid.

Waarom meedoen aan dit LAB?

Dit systemisch LAB is voor een ieder die geïnteresseerd is in vragen als:

 1. Waarom is werken aan een duurzame ontwikkeling (of transitie!?) van de samenleving, organisaties en individuen vaak zo taai? Welke patronen spelen hierin een rol?
 2. Wat is de wisselwerking tussen de verduurzaming van de samenleving, van organisaties en van individuen?
 3. Waar is meer beweging mogelijk als het gaat om de duurzame transitie van de samenleving, van organisaties en van mensen?
Doe mee als deze of hele andere vragen over werken aan verduurzaming jou ook bezighouden en je op een veilige manier het systemisch experiment aan wil.
We werken met bekende systemische oefeningen en met opstellingen, maar zullen ook experimenteren met nieuwe varianten. Dit alles vanuit een veilige bedding, waarbij het ervaringsniveau van deelnemers leidend is.
Doe ook mee als je niet zozeer een vraag hebt, maar wel graag als representant aanwezig wil zijn en zo meer wil leren over systemisch werk en over duurzaamheid. Vaak leidt een deelname als representant ook tot allerlei persoonlijke inzichten.

Wat kan ik verwachten van een systemisch LAB?

Meer nog dan een ‘gewone’ dag met opstellingen, is een systemisch LAB een plek en gelegenheid om te experimenteren. De nieuwsgierigheid van deelnemers en begeleiders staat centraal. We willen met elkaar in de diepte verkennen en kijken hoe ver we kunnen komen.
Dit LAB wordt begeleid door drie sterke, intuïtieve vrouwen, elk met een eigen stijl in het begeleiden van opstellingen en een uniek waarnemingsvermogen.
Met generieke oefeningen of jouw vraag als uitgangspunt zullen Inge Knoope, Lisette van der Wel en Martine Verweij gedurende het systemisch LAB de onderstroom zichtbaar maken van specifieke vraagstukken gekoppeld aan het containerbegrip ‘duurzaamheid’ en ‘werken aan verduurzaming’. Ze zullen waar mogelijk interveniëren om zo ruimte te laten ontstaan voor passende helende bewegingen.

Welk soort vragen zijn gepast om in te brengen?

Elke vraag binnen dit thema heeft een plek. Samen beslist de groep welke vraag het meest ‘rijk’ voelt om mee te werken. Dat wil zeggen: waar is het meeste nieuwsgierigheid naar binnen de groep? Waar gaat de meeste energie naar uit? De begeleiders beslissen per vraag wie zich geroepen voelt de systemische verkenning te faciliteren.

Vermoedelijk werken we met zeer concrete casuïstiek van een of meerdere deelnemers. Het zou echter ook van waarde kunnen zijn om naar wat meer abstracte thema’s te kijken, mocht de groep daar interesse in hebben. Lisette, Inge en Martine zijn zelf bijvoorbeeld nieuwsgierig naar vragen als:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Innoveren – in welke mate sluit een dergelijke benadering onverantwoord ondernemers of innovatoren buiten en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Groene Groei – waar gaat dat over, systemisch gezien? Welke ordening van leidende principes zit hierachter? Klopt dit eigenlijk wel? Werken we hiermee daadwerkelijk toe naar een samenleving in een sociaal-ecologische balans?
 • Het ETS (Emission Trading Scheme) – wat gebeurt er met de balans geven en nemen als we koolstofemissies gaan verhandelen? Welke andere gevolgen heeft deze manier van handelen?

In eerdere edities hebben we bijvoorbeeld gewerkt met een ordeningsvraag: welke krachten zijn het meest van belang om de maatschappelijke systeemverandering die nodig is richting een duurzame samenleving, echt kans van slagen te geven?

1 maart 2017. Technologie, financiën, biodiversiteit, het voedselsysteem en duurzame pioniers. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Het werd een indringende opstelling, waaruit bleek hoe kwetsbaar het huidige voedselsysteem is, hoe belangrijk het is dat pioniers in zichzelf een goede balans vinden tussen gerichte gedrevenheid en ontvankelijke zachtheid (yang en yin). Deze innerlijke beweging gaf de pioniers de kracht kracht om financiën en technologie – die aanvankelijk domineerden – als resources te benutten om het voedselsysteem te helpen verduurzamen. Verduurzaming van het voedselsysteem lijkt dus een sleutelinterventie, waarbij het toestaan van de verzachtende kracht van liefde essentieel is. 

In de editie van 3 mei 2017 werkten we allereerst met een persoonlijke vraag: wat is duurzaam voor mij? Hoe houd ik dit werk vol?
Het werd een ordeningsvraag. Hoe moet ik me verhouden tot mijn werk op het vlak van duurzaamheid. Welke plek neemt werk in voor mij? Of neem ik in voor mijn werk? De opstelling gaf de vraagsteller meer inzicht in wat haar meer in balans brengt op een manier die ook goed is voor het grotere systeem.

Ook werkten we met een organisatievraag: wat is er voor nodig voor het nieuwe dochterbedrijf op het vlak van duurzame energie, om te kunnen floreren? Hoe verhoudt dit nieuwe bedrijf zich tot de oorspronkelijke activiteiten van de onderneming, die ook een maatschappelijk doel dienden?
Dit werd een opstelling waarin de oorspronkelijke bestemming van de organisatie een grote rol had. Voor een succesvol samengaan met het nieuwe dochterbedrijf bleek het nodig een brug te slaan tussen de oude focus op alles zeker willen weten en meten en het nieuwe ondernemerschap. De sleutel bleek te liggen in een teruggaan naar de kern: de bezieling en visie van de oprichters van het moederbedrijf.

Programma

We werken met het volgende generieke programma:

12.30 Inloop – informele kennismaking (koffie en thee)
13.00 Start

 • Welkom, kennismakingsronde en casuïstiek deelnemers
 • Korte introductie systemisch werken – theoretisch kader (systemische principes)* en toelichting op manier van werken
 • Opstellingen en systemische oefeningen

17.00 Reflectie
17.15  Check-out en ruimte voor integratie
17.30 Einde

*afhankelijk van ervaringsachtergrond groep en behoefte aan theoretisch kader

Systemisch LAB: Duurzame Uitdagingen – 1 Maart

SYSTEMISCH LAB: Werken aan duurzame organisaties en een duurzame samenleving. Hoe doe je dat? En waar lopen we in de transitie van een samenleving en organisaties uit balans, naar een samenleving en organisaties in sociaal-ecologische balans, voortdurend tegenaan? Op 2 december organiseert Martine Verweij van Green Bridges samen met Inge Knoope en Lisette van der Wel een systemisch LAB dat hierover gaat. Ga je mee op ontdekkingstocht, met je eigen casuïstiek en nieuwsgierigheid als uitgangspunt? Meer lezen

Systemisch LAB: Duurzame Uitdagingen – 1 Maart

SYSTEMISCH LAB: Werken aan duurzame organisaties en een duurzame samenleving. Hoe doe je dat? En waar lopen we in de transitie van een samenleving en organisaties uit balans, naar een samenleving en organisaties in sociaal-ecologische balans, voortdurend tegenaan? Op 2 december organiseert Martine Verweij van Green Bridges samen met Inge Knoope en Lisette van der Wel een systemisch LAB dat hierover gaat. Ga je mee op ontdekkingstocht, met je eigen casuïstiek en nieuwsgierigheid als uitgangspunt? Meer lezen